Verhuur je voertuig Menu

Algemene voorwaarden (ver)huurders

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het gebruik van de Dienst van SharePlanet door particulieren en/of bedrijven die een voertuig verhuren en particulieren en/of bedrijven die een voertuig huren.

SharePlanet adviseert deze Algemene Voorwaarden goed door te nemen omdat deze de rechten en verplichtingen met betrekking tot onze Dienst bevatten.

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de woorden die hieronder en in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven, de volgende betekenis:

“Account”: een individuele profielpagina die door de Gebruiker wordt gecreëerd en beheerd, wanneer deze zich aanmeldt als gebruiker op de Website;

“Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden van SharePlanet;

“Dienst”: de dienst die SharePlanet verleent, bestaande uit het aanbieden van een Platform waarmee huur en verhuur van Voertuigen tussen bedrijven en/of particulieren mogelijk wordt gemaakt;

“Gebruiker”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Account heeft aangemaakt op de Website voor het gebruik van de Dienst;

“Geverifieerd Gebruiker”: de Gebruiker die door SharePlanet is geverifieerd, waarbij verificatie is gebeurd op basis van een combinatie van controles op verschillende door Gebruiker aangeleverde gegevens.

“Huisregels”: de voorwaarden die door de Verhuurder worden verbonden aan de huur van het Voertuig zoals beschreven in de verhuuradvertentie;

 

“Huurder”: de Gebruiker die als hurende partij optreedt in een Huurovereenkomst ;

“Huurovereenkomst”: de overeenkomst die via de Website tot stand komt tussen een Huurder en Verhuurder voor de huur van een Voertuig;

“Huurperiode”: de periode die ligt tussen het overhandigen van de sleutel bij de ontvangst van het Voertuig door de Huurder en het teruggeven van de sleutel aan de Verhuurder bij het afleveren van het Voertuig;

“Huursom”: de som van de Huurvergoeding, de Kilometervergoeding, de Verzekeringskosten, Servicekosten en eventuele andere toeslagen;

“Huurverzoek”: het aanbod van de Huurder voor het sluiten van de Huurovereenkomst, zoals via de Website kan worden verzonden aan de Verhuurder;

“Huurvergoeding”: de prijs voor de huur van het voertuig die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, exclusief de Verzekeringskosten en de Servicekosten;

“Kilometervergoeding”: de prijs voor de gereden kilometers die Huurder en Verhuurder zijn overeengekomen, inclusief de Servicekosten;.

“Schade”: alle schade, beschadigingen, gebreken en andere onvolkomenheden als ook de daaraan verbonden kosten en gederfde winst en/of geleden verlies;

“Servicekosten”: de bemiddelingsvergoeding die SharePlanet in rekening brengt aan Gebruikers.

“ShareForm”: het formulier dat de Huurder en de Verhuurder gezamenlijk invullen en ondertekenen voor aanvang en na afloop van de Huurperiode;

“SharePlanet”: de besloten vennootschap Shareplanet Ventures B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64494624 en gevestigd, aan het Stationsplein 45 te (3013 AK) Rotterdam;

“Verhuurder”: de Gebruiker die als verhurende partij optreedt in een Huurovereenkomst;

“Verzekeraar”: de verzekeringsmaatschappij die de Verzekeringsovereenkomst aanbiedt;

“Verzekeringskosten”: de premie die door SharePlanet namens Verzekeraar in rekening wordt gebracht aan Gebruikers;

Verzekeringsovereenkomst”: de overeenkomst tussen de Verhuurder (als verzekeringsnemer), Huurder (als verzekerde) en de Verzekeraar ten behoeve van het gebruik van een Voertuig dat via de Website wordt gehuurd;

“Voertuig”: een auto, camper, caravan, motorfiets of een ander motorisch aangedreven personenvoertuig, waarvoor een rijbewijs vereist is;

”Website”: de website www.shareplanet.nl die Gebruikers de mogelijkheid biedt om van de Dienst gebruik te maken.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Website en de Dienst.

2.2 SharePlanet behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. SharePlanet zal eventuele wijzigingen altijd tijdig communiceren óf via email óf door de gewijzigde voorwaarden bij het eerstvolgende gebruik van de Website door de Gebruiker onder zijn/haar aandacht te brengen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn op de Website te vinden. Bij gebruik van de Website na wijziging van de Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Mocht de Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet willen accepteren, dan kan de Gebruiker geen gebruik meer maken van de Dienst en raad SharePlanet de Gebruiker aan zijn/haar Account te verwijderen.

2.3 Als gevolg van de Dienst of bemiddeling door SharePlanet, wordt een Huurovereenkomst gesloten tussen de Huurder en de Verhuurder. SharePlanet treedt uitsluitend op als bemiddelaar om Verhuurder en Huurder bij elkaar te brengen via de Website en is geen partij bij deze Huurovereenkomst.

2.4 Tussen SharePlanet en de Gebruiker gelden deze Algemene Voorwaarden. Overige documenten en informatie die beschikbaar is via de Website zijn slechts ter informatie.

 1. De Website

3.1 SharePlanet biedt uitsluitend een Website waarop de Gebruiker met andere Gebruikers in contact kan komen met het doel om tot een Huurovereenkomst te komen. SharePlanet faciliteert uitsluitend de Website en heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de informatie die door Gebruikers met behulp van de Website wordt uitgewisseld en de Voertuigen die via de Website worden geadverteerd. SharePlanet is dan ook geen partij bij de Huurovereenkomst en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid.

3.2 De Dienst bevat alleen de functionaliteit en overige eigenschappen zoals de Gebruiker die aantreft op de Website op het moment van gebruik. SharePlanet biedt de Website ‘as is’ aan. SharePlanet sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, volledigheid, veiligheid, rechtmatigheid en juistheid van (het gebruik van) de Dienst, de Website en de informatie die daarop wordt aangeboden, tenzij anders is bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

3.3 SharePlanet heeft te allen tijde het recht de Website of de Dienst te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder schadeplichtig te zijn of worden jegens Gebruikers. Indien een Gebruiker zich niet kan vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen zal deze Gebruiker de Dienst en de Website niet meer gebruiken en zijn/haar Account verwijderen.

3.4 SharePlanet spant zich in om de Dienst zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk te maken, maar kan dit niet te allen tijde garanderen. Onderbreking, waaronder begrepen het (tijdelijk) buiten gebruik stellen en/of beperken van de Dienst, kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld om onderhoud te plegen, SharePlanet zal Gebruikers hierover zoveel mogelijk tijdig via de Website of anderszins informeren. SharePlanet is jegens Gebruikers en/of derden niet aansprakelijk voor enige Schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Dienst.

3.5 SharePlanet streeft een betrouwbare community na, maar kan niet garanderen dat Voertuigen die worden aangeboden via de Website en de op de Website beschikbaar gestelde informatie te allen tijde juist is. De Gebruiker accepteert dat SharePlanet de juistheid en betrouwbaarheid van de Voertuigen en de beschikbaar gestelde informatie op de Website niet garandeert en daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt.

4. SharePlanet IE-rechten

4.1 Onder “SharePlanet IE-rechten” wordt verstaan alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom, waaronder, maar niet uitsluitend, auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en knowhow met betrekking tot de Dienst, de Website en alle informatie die door SharePlanet zelf op de Website is geplaatst, waaronder in ieder geval maar niet alleen begrepen de lay-out en look-and-feel van het Platform, de opgenomen logo’s en merken en bepaalde teksten.

4.2 Alle SharePlanet IE-rechten berusten uitsluitend bij SharePlanet en/of haar licentiegevers.

4.3 SharePlanet verleent aan de Gebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht om de SharePlanet IE te gebruiken zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze Algemene Voorwaarden, de Huurovereenkomst of welk ander document dan ook in relatie tussen SharePlanet en Gebruikers kan worden gezien of opgevat als een overdracht van SharePlanet IE-rechten.

4.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot de SharePlanet IE-rechten in welke vorm dan ook aan te passen, waaronder, maar niet uitsluitend, te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

4.5 Iedere directe of indirecte inbreuk op de SharePlanet IE-rechten is verboden. Gebruikers garanderen geen handelingen te verrichten die direct of indirect inbreukmakend of schadelijk kunnen zijn ten aanzien van de SharePlanet IE-rechten, waaronder, maar niet uitsluitend via domeinnamen, merken of advertenties (bijv. via GoogleAdwords).

4.6 Voor zover er intellectuele eigendomsrechten rusten op informatie die Gebruikers in het Account hebben opgenomen, verlenen Gebruikers hierbij aan SharePlanet een wereldwijde, kosteloze, onbezwaarde, sublicentieerbare en niet-exclusieve licentie om deze informatie te gebruiken en openbaar te maken.

 1. Registratie en Account

5.1 Om de Dienst te gebruiken (als Huurder en/of als Verhuurder) moet men zich aanmelden als Gebruiker en een Account aan te maken.

5.2 De juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie is erg belangrijk voor de goede werking van de Website. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de gegevens in zijn/haar Account en garandeert dat alle informatie in zijn/haar Account juist en volledig is. De Gebruiker erkent en accepteert dat als SharePlanet, een derde (waaronder in ieder geval maar niet alleen begrepen Huurders en Verhuurders) of de Gebruiker zelf Schade lijdt als gevolg van onjuistheden en of onvolledigheden in de door de Gebruiker zelf verstrekte informatie, deze Schade volledig voor rekening en risico van de Gebruiker komt, tenzij uit dwingend recht anders volgt.

5.3 De door de Gebruiker verstrekte gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het Privacy-beleid van SharePlanet. Dit Privacy-beleid maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden en is ook te vinden op de Website, via deze link.

5.4 Om gebruik te maken van de Website wordt gevraagd worden om een gebruikersnaam en wachtwoord (“Inloggegevens”) te kiezen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van deze Inloggegevens en het is niet toegestaan om de Inloggegevens te delen met andere personen en/of bedrijven. De Gebruiker is zelf ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de Website via de Inloggegevens van deze Gebruiker. Als de Gebruiker vermoedt dat zijn/haar Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, zal de Gebruiker SharePlanet hier direct van op de hoogte stellen. Daarbij heeft de Gebruiker zelf de verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om de toegang door onbevoegden zo snel mogelijk te beëindigen, bijvoorbeeld door het wijzigen van het wachtwoord.

5.5 SharePlanet behoudt zich het recht voor een Account te verwijderen wanneer er klachten worden ontvangen van andere Gebruikers dan wel wanneer er een vermoeden bestaat dat er sprake is van frauduleus handelen dan wel gebruik van de Website die niet overeenstemming is met deze Algemene voorwaarden.

 1. Beëindiging Account

6.1 Iedere Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en zijn/haar Account te beëindigen/te verwijderen. De beëindiging c.q. verwijdering van het Account heeft geen gevolgen voor Huurovereenkomsten die al gesloten zijn voor het moment van beëindiging/verwijdering. Alle Huurverzoeken die nog niet door een Verhuurder zijn geaccepteerd, worden geannuleerd.

6.2 Als de Gebruiker na beëindiging van het Account nog een betaling moet ontvangen en/of nog een tegoed heeft op het moment van beëindiging, zal SharePlanet er zorg voor dragen dat deze bedragen aan de Gebruiker worden uitbetaald.

6.3 Alle bedragen die de Gebruiker aan SharePlanet verschuldigd is op het moment van beëindiging van zijn/haar Account, zijn direct opeisbaar.

 

 1. Voorwaarden voor Huurders

7.1 Voor het gebruik van de Dienst als Huurder moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 1. De Huurder moet minimaal 21 jaar oud zijn en moet minstens 12 maanden in het bezit zijn van een geldig rijbewijs;
 2. De identiteit van de Huurder is geverifieerd door SharePlanet nadat een foto van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) en een foto van een geldig rijbewijs van de Huurder is geüpload in zijn/haar Account (let op: scherm uw foto en BSN-nummer af voordat u een kopie uploadt). In het geval de Gebruiker een bedrijf is, moet een foto van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geüpload worden; “Verificatie” houdt in dat SharePlanet de aangeleverde gegevens heeft gecontroleerd;
 3. De Huurder is in de 2 jaar voorafgaand aan het sluiten van een Huurovereenkomst en/of zijn/haar registratie als Gebruiker niet betrokken geweest bij meer dan 2 schadeclaims aan Voertuigen waarvoor de Huurder direct of indirect aansprakelijk is/wordt gehouden;
 4. De Huurder is in de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door een verzekeraar vanwege fraude, onrechtmatig of slecht gedrag;
 5. De Huurder is in de afgelopen 8 jaar niet veroordeeld voor rijden onder invloed, gevaarlijk rijden, rijden zonder verzekering en/of verzekeringsfraude;
 6. De Huurder maakt geen gebruik van medicatie en heeft geen beperking, handicap en/of ziekte waardoor het rijgedrag van de Huurder negatief kan worden beïnvloed;
 7. De Huurder heeft zijn/haar Account volledig naar waarheid ingevuld;
 8. De Huurder accepteert deze Algemeen Voorwaarden, waarvan het Privacy-beleid onderdeel uitmaakt, bij het activeren van je Account.

7.2 Als de Huurder dit wil, kan hij/zij een recente foto van zichzelf als profielfoto uploaden in zijn/haar Account.

 1. Voorwaarden voor Verhuurders

8.1 Voor het gebruik van de Dienst als Verhuurder moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 1. De identiteit van de Verhuurder is geverifieerd door SharePlanet nadat een foto van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van de Huurder is geüpload in het Account van de Verhuurder (scherm uw foto en BSN-nummer af voordat u een kopie uploadt). In het geval de Verhuurder een bedrijf is, moet een foto van een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel geüpload worden; “Verificatie” houdt in dat SharePlanet de aangeleverde gegevens heeft gecontroleerd;
 2. De Verhuurder is in de afgelopen 8 jaar niet uitgesloten of geweigerd door een verzekeraar vanwege fraude, onrechtmatig of slecht gedrag;
 3. De Verhuurder is in de afgelopen 8 jaar niet veroordeeld voor verzekeringsfraude;
 4. De Verhuurder heeft zijn/haar Account volledig naar waarheid ingevuld;
 5. Als de Verhuurder wil, kan hij/zij een recente foto van zichzelf als profielfoto uploaden in zijn/haar Account;
 6. De Verhuurder accepteert deze Algemeen Voorwaarden, waarvan Privacy-beleid onderdeel uitmaakt, bij het activeren van zijn/haar Account;
 7. De Verhuurder garandeert dat alle door hem/haar aangeboden Voertuigen voldoen aan de volgende eisen:
  1. Alle door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen voldoen aan de basis veiligheidseisen en registraties;
  2. Alle door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen zijn vrij van gebreken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Huurovereenkomst met de Huurder;
 1. Op de door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen van toepassing zijnde belastingen en heffingen (bijvoorbeeld: wegenbelasting) zijn betaald;
 2. Alle door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen met een kentekenplicht zijn voorzien van een geldig kenteken;
 3. Alle door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen zijn volledig zijn/haar eigendom. Als dit niet zo is, moet de Verhuurder vooraf een schriftelijke machtiging overleggen waaruit blijkt dat de Verhuurder gemachtigd is om het Voertuig via de Website te Verhuren;

8.2 Als een Voertuig niet meer (volledig) voldoet aan bovengenoemde voorwaarden, dan is de Verhuurder verplicht om het Voertuig van zijn/haar Account te verwijderen en alle uitstaande reserveringen en/of Huurovereenkomsten te beëindigen en/of Huurverzoeken af te wijzen.

8.3 SharePlanet behoudt zich het recht voor om, door middel van databases van derden, de specificaties, verzekeringshistorie en de schadehistorie van alle door de Verhuurder geadverteerde Voertuigen te controleren.

8.4 SharePlanet heeft het recht om, zonder opgaaf van reden, de registratie van een Voertuig te weigeren en/of te verwijderen.

8.5 SharePlanet streeft een betrouwbare community na van Gebruikers. De Verhuurder accepteert dat hij/zij volledig verantwoordelijk is voor het aanbieden van een Voertuig, het bepalen van de Huurvergoeding en Kilometervergoeding, het accepteren of afwijzen van Huurverzoeken, het gebruik van de Dienst en het sluiten van een Huurovereenkomst.

 De Verhuurder is zelf volledig aansprakelijk voor alle Schade en kosten die het gevolg zijn van het feit dat de Verhuurder en/of zijn/haar Voertuig niet of niet meer (volledig) voldoet aan bovengenoemde voorwaarden.

9. Algemene voorwaarden Gebruikers (zowel Huurders als Verhuurders)

 9.1 Door zich te registreren als Gebruiker/Huurder, door gebruik te maken van de Dienst en/of een Huurovereenkomst te sluiten, staat de Gebruiker er voor in dat hij/zij voldoet en blijft voldoen aan alle in artikel 4 (voor Huurders) en 5 (Verhuurders) bovengenoemde voorwaarden. Als niet (meer) voldoet wordt aan deze voorwaarden, dan mag de Gebruiker geen gebruik (meer) maken van de Dienst en heeft SharePlanet het recht om het Account van deze Gebruiker te verwijderen.

9.2 De Gebruiker aanvaardt volledige aansprakelijkheid jegens SharePlanet en/of derden voor alle informatie die de Gebruiker via zijn/haar Account beschikbaar stelt of anderszins uitwisselt in het kader van een Huurverzoek, Huurovereenkomst en/of Verzekeringsovereenkomst.

9.3 Als SharePlanet schade lijdt als gevolg van het niet (meer) voldoen aan bovengenoemde voorwaarden komen de kosten in verband met deze Schade volledig voor rekening en risico van de betreffende Gebruiker.

9.4 SharePlanet behoudt zich het recht voor om, door middel van databases van derden, de identiteit, kredietwaardigheid, strafrechtelijk verleden en verleden op het gebied van rijgedrag van de Gebruiker te controleren.

9.6 SharePlanet heeft het recht om, zonder opgave van reden, de registratie als Gebruiker te weigeren en/of te verwijderen.

9.7 SharePlanet heeft het recht heeft om het gebruik van de Dienst voor de Gebruiker te blokkeren, de Gebruiker af te sluiten en/of het Account van de Gebruiker te verwijderen, zonder jegens de Gebruiker aansprakelijk te zijn, als SharePlanet daartoe aanleiding ziet, waaronder, maar niet uitsluitend indien de Gebruiker in strijd handelt met een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

10. Totstandkoming van de Huurovereenkomst en Huurvergoeding

10.1 De Verhuurder bepaalt zelf de Huurvergoeding, waarbij SharePlanet minimum en maximum bedragen stelt. De Kilometervergoeding wordt tevens door de Verhuurder bepaald, evenals de zogenaamde “vrije kilometers”. SharePlanet bepaalt de hoogte van de Servicekosten. De Verzekeraar bepaalt de hoogte van de kosten van de Verzekeringsovereenkomst. In de Huurvergoeding wordt BTW (voor zover van toepassing op de verschillende onderdelen van de Huurvergoeding) geacht te zijn inbegrepen.

10.2 Wanneer een Huurder geïnteresseerd is in de huur van een Voertuig dient de betreffende Huurder een Huurverzoek in bij de betreffende Verhuurder. De betreffende Verhuurder ontvangt van dit Huurverzoek bericht en als de Verhuurder het Huurverzoek wenst te accepteren, dan kan hij dat aangeven via de Website.

10.3 De Huurovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Verhuurder het Huurverzoek van de Huurder accepteert. SharePlanet is geen partij bij de Huurovereenkomst. SharePlanet handelt alleen als tussenpersoon door de Website aan te bieden en de betaling te faciliteren.

11. Duur en beëindiging van de Huurovereenkomst

11.1 De Huurovereenkomst wordt aangegaan voor de Huurperiode en eindigt van rechtswege bij eindiging van de Huurperiode zonder dat opzegging nodig is. De Huurder en de Verhuurder kunnen de Huurovereenkomst alleen tussentijds beëindigen in overeenstemming met het Annulerings- en Boetebeleid.

11.2 Het terugbrengen van het Voertuig op een eerder tijdstip dan overeengekomen in de Huurovereenkomst, geeft de Huurder geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van de Huursom.

11.3 Volledige betaling van de Huurvergoeding dient voor aanvang van de overeengekomen Huurperiode door SharePlanet te zijn ontvangen. Betaling vindt plaats conform het bepaalde in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden.

11.4 Totdat volledige betaling van de Huurvergoeding door SharePlanet is ontvangen, kunnen beide partijen de Huurovereenkomst alsnog kosteloos beëindigen.

11.5 Partijen kunnen de Huurovereenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de Huurovereenkomst (zoals aangegeven in artikel 11.4) herroepen. De Huurovereenkomst kan echter niet meer door één van beide partijen worden herroepen na aanvang van de Huurperiode. Vanaf het begin van de Huurperiode, wordt de Huurovereenkomst, met betrekking tot het herroepingsrecht, geacht volledig te zijn vervuld.

 1. Betaling

12.1 Voor auto’s en motorfietsen geldt dat de Huurder de Huursom uiterlijk 48 uur voor de start van de Huurperiode zal betalen.

12.1 Voor campers en caravans geldt dat de Huurder de Huursom zal betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. In beginsel geldt als betalingsregeling dat de Huurder 50% van de Huursom betaalt binnen 3 dagen na acceptatie van het Huurverzoek en 50% 3 weken voor aanvang van de Huurperiode. Indien de Huurovereenkomst langer dan 3 maanden voorafgaand aan de huurperiode tot stand komt dan is de eerste betaling 25% van de Huursom, 25% 3 maanden voor aanvang van de Huurperiode en 50% 3 weken voor aanvang van de Huurperiode. Indien de Huurovereenkomst binnen 3 weken voorafgaand aan de Huurperiode tot stand komt dan dient de volledige Huursom ineens te worden voldaan.

12.2 De Huurder zal de Huursom betalen zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst. Volledige betaling van de Huurvergoeding, alsook de Verzekeringskosten en de Servicekostenmoet voor aanvang van de Huurperiode hebben plaatsgevonden. Volledige betaling van de Kilometervergoeding moet in overeenstemming met artikel 12.4 plaatsvinden, nadat Huurder en Verhuurder de kilometerstanden hebben bevestigd.

12.2 Informatie over betaalmethodes staat op de Website onder Betalingsmogelijkheden. Alle betalingen worden afgehandeld in samenwerking met een derde partij. Alle betalingen worden eerst aan deze derde partij gedaan, waarna die derde partij de betalingen vervolgens verdeeld aan de betreffende Verhuurders na afloop van de betreffende Huurovereenkomst, aan SharePlanet en aan derde partijen zoals de Verzekeringsmaatschappij.

12.3 Voor wat betreft de bepaling van de hoogte van enige betaling aan Huurder of Verhuurder, worden de gegevens van SharePlanet geacht juist te zijn.

12.4 Na afloop van de Huurperiode wordt de Kilometervergoeding, nadat het aantal extra gereden kilometers door Huurder en Verhuurder zijn bevestigd door middel van het toesturen van het ShareForm ondertekend door Huurder en Verhuurder, direct geïncasseerd bij de Huurder. De Kilometervergoeding wordt vervolgens binnen 5 werkdagen na het incasseren uitbetaald aan Verhuurder.

12.5 SharePlanet mag aanvullende kosten in rekening brengen en na afloop van de Huurperiode incasseren, in aanvulling op de Huursom, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van:

 1. eventuele boetes op grond van het Annulerings- en Boetebeleid;
 2. schoonmaakkosten (als het Voertuig verontreinigd is gedurende de Huurperiode);
 3. het eigen risico dat van toepassing kan zijn op basis van de Verzekeringsovereenkomst;
 4. eventuele boetes en procedurekosten met betrekking tot parkeer- verkeers- en/of andere overtredingen, waaronder, maar niet uitsluitend, de kosten van het eventuele wegslepen of een wielklem, veroorzaakt gedurende de Huurperiode;
 5. een verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Huurovereenkomst door de Gebruiker, voor zover dit wettelijk is toegestaan;
 6. BTW of andere belastingen die geheven worden op bedragen genoemd in dit artikel of de Huursom;
 7. eventuele voorschotten betaald door SharePlanet;
 8. eventuele kosten die voortkomen uit het storneren van automatisch incasso’s bij de bij SharePlanet bekende en door Gebruiker opgegeven bankrekening.

12.6 De Gebruiker machtigt SharePlanet om de bedragen genoemd in artikel 12.5 af te schrijven van het bij SharePlanet bekende en of door Gebruiker gebruikte bankrekeningnummer op het moment dat zij zich voordoen.

12.7 De Verhuurder erkent en aanvaardt dat indien en voor zover de aanvullende kosten niet bij de Huurder geïnd kunnen worden door SharePlanet, SharePlanet niet gehouden is om deze aanvullende kosten aan Verhuurder te betalen, ongeacht welke reden hieraan ten grondslag ligt, ook in het geval de kosten niet worden gedekt door de Verzekeringsovereenkomst.

12.8 SharePlanet is te allen tijde gerechtigd om verschuldigde bedragen te verrekenen en/of om haar Dienst op te schorten zolang geen (tijdige) betaling is ontvangen.

 

 1. (Overige) Verplichtingen uit de Huurovereenkomst

13.1 Gedurende de Huurperiode is de Huurder verantwoordelijk voor het Voertuig en voor alle kosten die verbonden zijn met de status, locatie en veiligheid van het Voertuig.

13.2 De Huurder staat ervoor in dat hij het Voertuig zal gebruiken conform de Huisregels.

13.3 Het is de Huurder niet toegestaan het Voertuig door een ander dan de Huurder te laten besturen, behalve als (i) de 2e bestuurder staat geregistreerd als `Geverifieerd Gebruiker` bij SharePlanet en, (ii) de Verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld door de Huurder en de 2e bestuurder met naam is vermeld op het ShareForm.

13.4 Voordat Verhuurder het Voertuig aan Huurder in gebruik geeft als gevolg van de Huurovereenkomst, dienen Verhuurder en Huurder alle gegevens juist en volledig op het ShareForm in te vullen en deze te ondertekenen. Als er sprake is van een te verrekenen Kilometervergoeding dient het ondertekende ShareForm verstuurd te worden naar shareform@shareplanet.nl. Het ShareForm maakt onderdeel uit van de Huurovereenkomst.

13.5 De Verhuurder zal voorkomen dat de Huurder bezit neemt van het Voertuig als de Verhuurder een redelijk vermoeden heeft dat de Huurder niet bevoegd is het Voertuig te huren omdat niet voldaan wordt aan (een of meerdere) voorwaarden genoemd in artikel 7 en/of artikel 9 of als de Huurder geen bevestiging van de Huurovereenkomst met het juiste boekingsnummer kan tonen. De Verhuurder kan de Huurovereenkomst dan zonder kosten of boetes beëindigen en de Huurder kan dan geen Schade vorderen, noch bij de Verhuurder, noch bij SharePlanet.

13.6 De Huurder zal het Voertuig niet in bezit nemen als de Huurder op redelijke gronden meent dat de Verhuurder en/of het Voertuig niet voldoet aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 8 en/of artikel 9. De Huurder kan de Huurovereenkomst dan zonder kosten of boetes beëindigen en de Huurder ontvangt de Huurder de betaalde Huursom terug.

13.7 De Huurder is verantwoordelijk voor het retourneren van het Voertuig:

 1. op de datum, tijd en plaats zoals overeengekomen in het ShareForm;
 2. zonder dat zich in het Voertuig persoonlijke bezittingen van de Huurder bevinden;
 3. inclusief alle sleutels en papieren en/of overige documentatie en (reserve)materialen en hulpmiddelen die in het Voertuig aanwezig waren op het moment waarop het Voertuig ter beschikking is gesteld aan de Huurder;
 4. met dezelfde stand van de brandstofmeter als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen in het ShareForm; en
 5. in dezelfde staat als bij het in ontvangst nemen van het Voertuig, tenzij anders overeengekomen in het ShareForm.

13.8 De Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die de Verhuurder, SharePlanet en/of derden lijden doordat Huurder haar verplichtingen niet (volledig) naleeft. Huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid zoals hiervoor beschreven, alsmede de verplichting om zijn volledige medewerking te verlenen aan afhandeling van eventuele Schade.

13.9 Huurder en Verhuurder zijn verplicht na afloop van de Huurperiode op het ShareForm aan te geven of het Voertuig Schade heeft opgelopen gedurende de Huurperiode, alsmede de kilometerstand van het Voertuig en het niveau van de brandstofmeter van het Voertuig. Huurder en Verhuurder zullen gezamenlijk het ShareForm ondertekenen. Als één van beide partijen weigert het ShareForm gezamenlijk te ondertekenen, zijn beide partijen verplicht een eigen ShareForm in te vullen en de informatie in het ShareForm met bewijzen te onderbouwen (bijvoorbeeld door middel van foto’s).

13.10 Bij een conflict tussen Huurder en Verhuurder kan SharePlanet bemiddelend optreden. SharePlanet is echter geen partij bij de Huurovereenkomst en/of de Verzekeringsovereenkomst. Het is daarom aan de Huurder en Verhuurder om tot een oplossing van een eventueel conflict te komen.

 1. Verzekering, Schade en boetes

14.1 Tegelijk met het sluiten van de Huurovereenkomst wordt de Verzekeringsovereenkomst gesloten. De kosten van deze verzekering maken onderdeel uit van de Huurvergoeding. De Verzekeringsovereenkomst heeft uitsluitend betrekking op de voertuigcategorieën Auto’s en Motorfietsen. De voertuigcategorieën Campers en Caravans zijn nadrukkelijk uitgesloten van de Verzekeringsovereenkomst. Verhuurders van Campers en Caravans zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een adequate verzekering.

Bedrijven die als Verhuurder optreden, zijn uitgesloten van de Verzekeringsovereenkomst en zijn zelf verantwoordelijk voor het sluiten van een adequate verzekering.

14.2 De Verzekeringsovereenkomst is afhankelijk van de Huurovereenkomst, heeft dezelfde duur als de Huurovereenkomst en eindigt van rechtswege bij beëindiging van de Huurovereenkomst. Als voor het sluiten van de Huurovereenkomst niet de voorgeschreven procedure wordt gevolgd, is het Voertuig niet verzekerd.

14.3 Op de Verzekeringsovereenkomst zijn de verzekeringsvoorwaarden van Verzekeraar van toepassing. Meer informatie hierover is te vinden via deze link: verzekering.

14.4 Huurder is volledig aansprakelijk voor Schade aan het Voertuig. Indien deze Schade niet is waargenomen bij het retourneren van het Voertuig, maar binnen 48 uur alsnog schriftelijk door de Verhuurder aan de Huurder en SharePlanet is gemeld, geldt het rechtsvermoeden dat de Schade aan het Voertuig is ontstaan gedurende de Huurperiode, waarvoor Huurder aansprakelijk is.

14.5 Indien Schade gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan is de Huurder slechts gehouden tot betaling van het eigen risico, zoals bepaald in de Verzekeringsovereenkomst.

14.6 Als Schade niet gedekt wordt door de Verzekeringsovereenkomst, dan geldt dat de Huurder en Verhuurder onderling tot een afwikkeling van de Schade dienen te komen. SharePlanet staat hier geheel buiten.

14.7 De Verzekeraar is gerechtigd om als voorwaarde voor dekking en uitbetaling van Schade te stellen dat de Huurder en/of de Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend ShareForm overleggen en dat de Huurder en/of de Verhuurder een volledig ingevuld en ondertekend Europees schadeformulier overleggen. Als de Huurder en/of de Verhuurder hieraan geen of onvoldoende medewerking verlenen, is die partij zelf aansprakelijk voor de Schade die daaruit voortvloeit. Hieronder wordt dus tevens, maar niet uitsluitend, begrepen de Schade die ontstaan is en niet gedekt wordt door de Verzekeringsmaatschappij doordat Gebruikers geen of onvoldoende medewerking verlenen.

14.8 Als blijkt dat een Verhuurder een al aanwezige Schade aan het Voertuig op een Huurder probeert af te wentelen, zullen de werkelijke kosten van de benodigde expertise, schadebehandeling en extra administratieve handelingen, zoals opname in het FISH systeem en aangifte bij de politie voor verzekeringsfraude op de Verhuurder verhaald worden. Dit bedrag zal minimaal EUR 1.000,- per gebeurtenis bedragen. Tevens zal de Verhuurder uitgesloten worden van verzekeringen bij Verzekeraar.

14.9 De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele vereiste melding aan zijn huidige verzekeraar van het feit dat het Voertuig verhuurd gaat worden. De Verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de voorwaarden van zijn huidige verzekeraar, zal dus bijvoorbeeld zelf inschatten of het jaarkilometrage van zijn bestaande verzekering moet worden gewijzigd en zal dit zelf doorgeven aan zijn eigen verzekeraar.

 1. Aansprakelijkheid

15.1 SharePlanet is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die Gebruikers lijden als gevolg van een aan SharePlanet toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 1.000,- per schade toebrengende gebeurtenis. De totale aansprakelijkheid van SharePlanet bij opeenvolgende gebeurtenissen zal per kalenderjaar nooit meer dan EUR 2.000,- bedragen.

15.2 Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen:

 1. materiële schade aan zaken;
 2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
 3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schade, de aansprakelijkheid, de schadeoorzaak en de wijze van herstel.

15.3 Iedere aansprakelijkheid van SharePlanet anders dan voor directe schade, waaronder begrepen indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt in dit verband in ieder geval maar niet alleen verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, (overige) gevolgschade, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van indirecte, vermissing, verwisseling of beschadiging van (elektronische) gegevens en/of vertragingsschade.

15.4 SharePlanet is in ieder geval nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

 1. vergissingen van Gebruikers in of bij het aangaan van Huurovereenkomsten, waaronder, maar niet uitsluitend ten aanzien van Accounts, Huurperiodes, Huurvergoedingen en/of Voertuigen.
 2. informatie die SharePlanet van derden ontvangt of informatie die zich op websites van derden bevindt, waarnaar SharePlanet verwijst;
 3. informatie die door Gebruikers op de Website of in Accounts is geplaatst;
 4. schade aan of verlies van eigendommen, waaronder een Voertuig;
 5. dood of letsel, tenzij dit het gevolg is van opzet of grove schuld van SharePlanet;
 6. verkeers- of parkeerovertredingen met een Voertuig;
 7. brandstofkosten in verband met een Voertuig;
 8. het niet nakomen van deze Algemene Voorwaarden door een andere Gebruiker;
 9. het beëindigen van een Huurovereenkomst, het staken van de Dienst, het verwijderen van een Account en/of het sluiten van de Website.

15.5 Deze aansprakelijkheidsbeperking van SharePlanet beoogt niet de aansprakelijkheid van SharePlanet voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van SharePlanet zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

15.6 De Gebruiker vrijwaart SharePlanet voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aanspraken van derden, incassokosten, wettelijke zakelijke rente, winstderving, verschuldigde boetes en kosten van juridische bijstand, die SharePlanet lijdt of maakt en die voortvloeien uit (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Algemene Voorwaarden de Gebruiker zijde, (ii) het gebruik door de Gebruiker van de Dienst of (iii) een onrechtmatige daad, waaronder, maar niet uitsluitend, overtreding van of wanprestatie onder de Huurovereenkomst.

 1. Toepasselijk recht en geschillen

16.1 Op deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden, is het recht van toepassing van het land waar het Voertuig is wordt verhuurd.

16.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst.

 1. Overige bepalingen

17.1 Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. SharePlanet zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige beding.

17.2 SharePlanet mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten en verplichtingen en acties die verband houden met de Algemene Voorwaarden, overdragen aan derden of verpanden De Gebruiker verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of verpanding mee te werken en dat die derde, in geval van een zodanige overdracht alle rechten jegens de Gebruiker zal kunnen uitoefenen.

SharePlanet_camper_huren_nacht

Volg ons op social media
Copyright © SharePlanet 2018.
Website laten maken door Brandpepper.